Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTUJÍ INFORMACE NEZBYTNÉ K UŽIVÁNÍ PORTÁLU BRUMBLE.CZ. KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK WWW.BRUMBLE.CZ (DÁLE JEN KLIENT) VYJADŘUJE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. KAŽDÝ KLIENT AKCEPTUJE TYTO PODMÍNKY, POKUD SI PŘEJE VYUŽÍVAT JAKOUKOLIV ZE SLUŽEB PORTÁLU BRUMBLE.CZ

1. PROVOZOVATEL A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Portál www.brumble.cz nabízí prodej,nákup a směnu digitálních měn / kryptoměn / elektronických měn / elektronických peněz (dále jen "digitálních měn") prostřednictvím svých webových stránek www.brumble.cz.

Každý uživatel svou registrací prohlašuje, že není politicky exponovaná osoba, zdroj jeho finančních prostředků nepochází z trestné činnosti a neslouží k financování terorismu.

2. PRODEJ, NÁKUP A SMĚNA

Prodeje, nákupy, popř. směny digitálních měn (dále jen „transakce“) jsou realizovány transparentní komunikací mezi provozovatelem a klientem v rámci chatového okna na portálu www.brumble.cz. Veškeré poplatky (fees) pro každou konkrétní transakci budou transparentně sděleny klientovi v chat okně, transakce nemůže proběhnout bez jasného souhlasu obou stran. Pokud dojde k odeslání peněz před oboustranou domluvou, provozovatel peníze (to, co došlo čistého) odešle zpět na účet klienta.

Provozovatel se zavazuje, že odešle (poskytne plnění) dohodnutou výši digitální měny do 24h od připsání platby na bankovní účet provozovatele pokud není dohodnuto jinak. Plnění bude poskytnuto z platebního účtu provozovatele u dané elektronické peněženky na platební účet klienta u dané elektronické peněženky.
 

3. ZPŮSOB ÚHRADY

Klient se zavazuje uhradit kupní cenu digitální měny bezhotovostním převodem z bankovního účtu vedeného na jeho jméno nebo vkladem hotovosti na přepážce banky. Úhrada kupní ceny digitální měny bezhotovostním převodem z bankovního účtu třetí osoby není povoleno. Platební údaje (číslo účtu, kód banky, variabilní symbol) jsou vždy sděleny v rámci chat okna.

4. IDENTIFIKACE KLIENTA

Provozovatel je osoba povinná dle § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 AML zákona. 53/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZpLV“). Provozovatel si proto vyhrazuje právo provést identifikaci zákazníka  nazávisle na výši transakce. Identifikace klienta se provádí při první směně a to tak, že klient do chatu nahraje požadované soubory.

Činnosti poskytovaně provozovatelem jsou případem obchodního vztahu, jehož předmětem je poskytování platebních služeb a který je uzavírán na dálku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a povinná osoba provádí identifikaci klienta rovněž následujícím způsobem, že:

a)    první platba v rámci Obchodního vztahu bude uskutečněna prostřednictvím účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce (úvěrové instituce = právnická osoba, jejíž činnost spočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a v poskytování úvěrů anebo osoba oprávněná k vydávání elektronických peněžních prostředků. V ČR pojmu úvěrová instituce odpovídají banky, spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny) nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru;

b)    klient zašle (nahraje do chatu při první směně) povinné osobě kopii dokladu potvrzujícího existenci účtu podle písmene a), (např. výpis z bankovního účtu, kopii smlouvy o účtu);

c)    klient zašle (nahraje do chatu při první směně) povinné osobě i) kopii příslušných částí Průkazu totožnosti a ii) nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu (např. cestovní pas, řidičský průkaz, faktura za dodávku elektřiny či telefon…), z nichž lze zjistit Identifikační údaje klienta a dále druh a číslo Průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti.

Kopie (sken) všech Průkazů totožnosti a dalších dokladů musí být pořízeny způsobem, aby příslušné Identifikační údaje byly čitelné a byla zajištěna možnost jejich uchování po dobu stanovenou tímto vnitřním předpisem a musí obsahovat kopii vyobrazení identifikované fyzické osoby v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby.

Klient výslovně souhlasí s tím, že provozovatel provede v souladu s výše uvedeným a za účelem zachování bezpečnosti a transparentnosti transakcí, jakož i za účelem ochrany majetku ostatních zákazníků a obchodníka, shora popsanou identifikaci zákazníka a zavazuje se, že se jí podrobí. Provozovatel odmítne realizaci transakce se zákazníkem v případě, že se zákazník odmítne podrobit identifikaci nebo nelze identifikaci z jiného důvodu provést, anebo má-li pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých zákazníkem nebo o pravosti jím předložených dokladů.

Požadované druhy průkazu totožnosti:
-    Občanský průkaz, cestovní pas
-    Uvedené druhy průkazů totožnosti lze akceptovat pouze v případě, že splňují tyto náležitosti:
a) jde o platný a státem vydaný doklad;
b) nejedná se o průkaz poškozený nad obvyklou míru opotřebení (např. chybějící listy, slepovaný, přepisovaný, nečitelný apod.);
c) podobenka držitele na průkazu musí odpovídat skutečné podobě držitele a musí být natolik zřetelná nebo nepoškozená, aby podle ní šlo držitele s dostatečnou mírou pravděpodobnosti ztotožnit.

 

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit potvrzenou objednávku bez udání důvodu. V takovém případě bude částka uhrazená klientem na koupi digitální měny zaslána zpět na bankovní účet (na účet elektronické peněženky), z něhož byla zákazníkem odeslána.

Klient má právo zrušit potvrzenou objednávku bez uvedení důvodu v případě, že již zadal příkaz k převodu částky odpovídající kupní ceně digitální měny (částky jím prodávané digitální měny) na bankovní účet (účet elektronické peněženky) provozovatele, příslušná částka však dosud nebyla na tento účet připsána. V takovém případě bude klientovi částka připsaná následně na účet obchodníka vrácena na účet, z něhož byla zaslána. Obchodník si za tyto zpětné převody neúčtuje žádné poplatky, tyto jsou však zpoplatněny podle platných ceníků příslušných bank.

V souladu s § 1837 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže zákazník odstoupit od smlouvy uzavřené s obchodníkem podle těchto Podmínek, neboť cena digitální měny, která je předmětem jejich smluvního vztahu, závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli obchodníka.
 

6. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

Provozovatel garantuje klientovi, že transakce bude provedena nebo zrušena. Transakce se považuje za provedenou okamžikem odeslání objednané digitální měny na platební účet elektronické peněženky (okamžikem odeslání částky odpovídající kupní ceně odkupované digitální měny na bankovní účet) uvedený klientem v objednávce v chatu.

Pokud nemůže být transakce z jakéhokoli důvodu provedena, bude klientovi uhrazená částka kupní ceny digitální měny (digitální měna složená na účet elektronické peněženky obchodníka) neprodleně zaslána zpět na bankovní účet (účet elektronické peněženky), ze kterého byla přijata.

Provozovatel neodpovídá za škody a újmy, které klientovi vzniknou uvedením chybného účtu digitální měny (bankovního účtu), ztrátou, odcizením nebo zneužitím hesla k elektronické peněžence (bankovnímu účtu) zákazníka či jeho e-mailové adresy, výpadkem sítě internet či P2P sítí digitální měny, anebo v důsledku nedbalosti zákazníka či třetí osoby, či jejich úmyslného jednání v rozporu platnými právními předpisy, těmito Podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou na základě akceptace objednávky klienta v chatu.

7. RIZIKA TRANSAKCÍ

Klient si je plně vědom veškerých rizik spojených s transakcemi s digitální měnou a jejím uchováváním, zejména bere v úvahu nebezpečí výkyvů ceny a hodnoty digitální měny a s tím související možnosti výrazných změn výše jeho investic do digitální měny. Zákazník dále bere na vědomí, že současná právní regulace digitální měny a obchodování s ní je ne zcela dostatečná, přičemž tento stav, stejně jako výklad příslušných platných právní norem, se může v budoucnu změnit, a zavazuje se proto tyto změny, jakož i s tím spojené změny těchto Podmínek, plně respektovat.

8. REKLAMACE

Reklamaci lze provést v souladu s těmito Podmínkami; dále v souadu s platnými právními předpisy. Provozovatel se bude vždy maximálně vyjít vstříc klientovi ikdyž to pro něj bude ekonomicky nevýhodné.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v aktuálním znění (dále jen „ZOOÚ“) a je jako správce řádně zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00059857.

Klient tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v objednávkovém a registračním  formuláři provozovatele pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v uvedeném formuláři (jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, číslo bankovního účtu, email, telefon, ip adresa a další osobní údaje zapisované do průkazu totožnosti /dokladu o založení právnické osoby), a to po celou dobu ode dne udělení souhlasu do jeho odvolání či ukončení činnosti webových stránek www.brumble.cz dle § 20 ZOOÚ. Zákazník si je vědom svých práv podle § 12 a 21 ZOOÚ a prohlašuje, že se seznámil se všemi vyplňovanými částmi objednávkového formuláře, jím vyplněné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Pokud se zákazník domnívá, že provozovatel postupuje při zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může provozovatele požádat o vysvětlení, popř. nápravu závadného stavu, a to rovněž prostřednictvím zprávy zaslané na uvedený email provozovatele.

V souladu s § 5 ZOOÚ jsou všechny údaje uvedené ve formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely realizace transakcí a AML zákona.

Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci obchodníka nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s obchodníkem, a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací dle § 15 ZOOÚ.

Poskytnutí osobních údajů je nutné a nezbytné z důvodu existence AML zákona (viz výše).

10. PLATNOST PODMÍNEK

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky z důvodu změny právní úpravy, tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s digitální měnou nebo za účelem umožnění řádného fungování webových stránek obchodníka a případně dalších jím poskytovaných služeb. Změny Podmínek budou zákazníkům oznámeny jejich zveřejněním na webových stránkách obchodníka. Tyto změny nabydou účinnosti jejich zveřejněním.

04.05.2017

Každou středu a čtvrtek doručení hotovosti po Brně zdarma a to pro směny nad 5000 CZK nebo ekvivalent v jiné el. měně nebo BTC. Hotovost při směnách výdáváme, ale nepřijímáme (příjem pouze elektronicky na ewallet nebo BTC).

06.04.2017

Ve dnech 22.3., 23.3., 29.3., 30.3., 5.4., 6.4., 12.4., 13.4., 19.4., 20.4., 26.4. a 27.4. doručení hotovosti po Brně zdarma a to pro směny nad 5000 CZK nebo ekvivalent v jiné el. měně nebo BTC. Hotovost při směnách výdáváme, ale nepřijímáme.

08.03.2017

Ve dnech 15.2., 16.2., 22.2., 23.2., 1.3., 2.3., 8.3., 9.3., 15.3. a 16.3. doručení hotovosti po Brně zdarma a to pro směny nad 5000 CZK nebo ekvivalent v jiné el. měně nebo BTC.

07.02.2017

Ve dnech 8.2. - 9.2. doručení hotovosti po Brně zdarma a to pro směny nad 5000 CZK nebo ekvivalent v jiné el. měně nebo BTC.

Archiv novinek

 
Přehled kontaktů

Tel.: (SMS) 420 604 245 356
Email:

IČO: 03374025
DIČ: CZ8508024558
Web: Smenarna Online

Přijímáme tyto pěněženky
© 2018 Smenarna Online, Zásady používání cookies | Zobrazení: Klasické / Mobilní
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies ROZUMÍM